प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठान

"राज्यको सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार, गुणस्तरीय र जनमुखी स्वास्थ्य सेवा, सम्बृद्धि एबम दिगो बिकासको आधार"

कार्यालयको परिचय

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गई सकेकोले संघीय संरचनाको वस्तुगत धरातलमा आधारित रही गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचमा पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । साविकमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहत रहने गरी जिल्लाको समग्र स्वास्थ्य सेवाको नेतृत्व निकायको रुपमा रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्यूठान राज्यको पुनः संरचनामा (संघिय संरचना अनुसार) तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को व्यवस्था हुँदा ५ नं. प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहत रहने गरी मिति २०७६।०८।०२ गते स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठानको रुपमा सञ्चालनमा आई जिल्लामा तोकिए बमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्य सञ्चालन तथा नेतृत्व गर्दै आई रहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच वृद्धि गरी न्यासंगत एवं जवाफदेही स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि गरिने क्रियाकलापहरु संचालन, व्यवस्थापन, समन्वय, योजना तर्जुमा, अनुगमन गर्ने निकायको रुपमा रहेको प्रदेश मातहतको निकाय हो ।

स्वास्थ्य कार्यालयको कार्य विवरण :